Ido@atias-lawoffice.com
האומן 10, חדרה

עקבו אחרי:

ביתתחום התמחותדיווח לרשם החברות / שותפויות - עידו אטיאס

בניגוד לעוסק פטור ועוסק מורשה, חברה בערבון מוגבל (בע"מ) חייבת במתן דיווחים ובביצוע חובות מאוד ספציפיים וייחודיים למעמדה: הגשת דוחות רבעוניים ושנתיים לרשויות המס, תשלום אגרה שנתית לרשם החברות וכן הגשת דיווח שנתי לרשם החברות.

מקורו של הדיווח השנתי הוא בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (סעיפים 140, 141), ומטרתו לספק פרטים מעודכנים לגבי מצב החברה – כתובת רשומה, מיהם הדירקטורים (גם הנוכחיים וגם אלו שחדלו לכהן), חלוקת המניות ובעלי המניות וכן הלאה.

חובת הגשת הדוח השנתי חלה על כל חברה פרטית או ציבורית הרשומה בישראל. ניתן להגיש את הדוח לא יאוחר מ-14 ימים ממועד האסיפה השנתית בחברה, ואם אין אסיפה שכזו – לא יאוחר מ-14 יום ממועד הגשת הדוחות הפיננסיים של החברה. ראוי לציין שכיום ניתן להגיש את הדוח השנתי גם בצורה מקוונת באתר משרד המשפטים: https://ica.justice.gov.il/IcaSite/request-type-menu/8/4

מה נחוץ להגשת דוח שנתי לרשם החברות?

טופס 5 הנקרא גם "טופס מורשה לדווח" – זהו טופס מקדים להגשת הדוח עצמו, ובו אתם נדרשים למלא את כל הפרטים הבסיסיים אודות החברה (שם חברה, ח"פ, פרטים ליצירת קשר, מיהו האדם המורשה לדווח ועוד).

הדוח השנתי – דוח זה מצורף לטופס 5 ובו מפורטים שינויים, אם חלו כאלה, במצבה של החברה: שינוי בכתובת החברה או בכתובת בעלי המניות, שינוי בחלוקת המניות, רואה החשבון ופרטיו וכן הלאה. חשוב לשלוח דוח מקורי בלבד ולא צילום או העתק, וכן לוודא שכל הפרטים נכונים לשנת המס הרלוונטית.

אימות חתימה – יש לוודא שדירקטור החברה חתם על הטופס, וכן שחתימתו זו אומתה על ידי עורך דין או רואה חשבון של החברה. אימות החתימה כולל את מספר הרישיון של המאמת (עוה"ד או רוה"ח).

תשלום אגרה שנתית – יש לשים לב לעדכונים בגובה התשלום.

לא עמדתם בחובות הדיווח ו/או התשלום? צפו בעיות

לפי סעיף 362 א' לחוק החברות, רשם החברות מורשה להטיל מגוון רחב של סנקציות נגד חברות שכשלו לעמוד בדרישות הקבועות בחוק: או בדרישת הדיווח או בדרישת התשלום (או בשתיהן). לכך קוראים "חברה מפרה", ורשם החברות רשאי לא לבצע עבורה פעולות כגון רישום שעבודים, משכונים לטובת החברה, שינוי שם או תקנון וכן הלאה.

בנוסף רשאי הרשם להטיל עיקולים, צווי הוצאה לפועל וכן קנס כספי לא מבוטל עבור כל הפרת אחד מהחוקים המחייבים את החברה (במקרי קיצון הגבייה יכולה להיעשות ישירות מדירקטור בחברה). ברגע שתעמוד החברה בחובותיה, יוסר הרישום שלה כחברה מפרה.

אל תסמכו על המזל – תנו לנו לעשות את העבודה בשבילכם
במקום להטריח את עצמכם ו/או את באי כוחם בכל הנושאים הללו, משרד עורכי הדין עידו אטיאס יספק לכם שירות מלא בכל הנוגע לדיווחים לרשם החברות / השותפויות. לפרטים ולקבלת השירות צרו קשר.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2021 כל הזכויות שמורות לעידו אטיאס משרד עורכי דין

webdevoribsnאורי בן-סימון - מומחה וורדפרס ומפתח full stack מנוסה